سایت کارخانه نوآوری مشهد به زودی

با توجه به محدودیت تعداد فضای قابل واگذاری و تکمیل شدن ظرفیت، پذیرش تا اطلاع بعدی انجام نمی‌شود.
درخواست هایی که در بازه اسفند 1399 تا تیرماه 1400 ثبت شده و مورد بررسی قرار نگرفته‌اند در اولویت مرحله دوم پذیرش قرار خواهند گرفت.