بازدید ایوان نوآوری

درخواست بازدید از ایوان نوآوری مشهد


در صورتی که تمایل دارید از زیست بوم فناوری و نوآوری مشهد بازدید کنید،

فرم زیر را تکمیل نمائید تا بتوانیم میزبان خوبی برای شما باشیم.
فرم به زودی فعال می شود


ما همینجاییم

در قلب مشهد، گذرگاه تحقق رویا‌های نوآورانه

لوگو ایوان نوآوری

ایوانی رو به شهری نوآور

بیایید روی ایوان تا افق های توسعه را رویت کنید